Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއިގުޅޭ

1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއިގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއިގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


iulaan 1-01052021160431

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 291.02 KB