Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްވެސް، އެތެެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި ގުޅޭ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ސާކިއުލަރ 2022/7

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 305.05 KB