Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައަސަލަތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


14 އޭޕްރީލް ގެ އާޓިކަލް އާއި ގުޅޭ

https://www.gov.mv/dv/publications/response-given-to-concerned-parties-as-per-the-right-to-information-act

ލިޔެކިޔުން