Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

ލިޔެކިޔުން