Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ 16 ޖުލައި 2021 ން 30 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޚުޠުބާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

16 ޖުލައި 2021 ން 30 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޚުޠުބާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


16 ޖުލައި 2021 ން 30 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޚުޠުބާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

ލިޔެކިޔުން