Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ސަރވިސް ޗާޓަރ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި، ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތަކާއި، އަދި ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކުގެ އިތުރުން މައުލޫމާދު ހޯދުމަށް ގުޅަންޖެހޭ ނަންބަރުތައް މި ޗާޓަރ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Service Charter (06-09-2021)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.19 MB