Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އިދާރާ


މި ސަރވިސް ޗާރޓަރގެ މަޤްޞަދަކީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށް، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ވަކި ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައި، އިތުބާރުކުރެވޭ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވުމެވެ.

ލިޔެކިޔުން


service-charter-latest-djj

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 92.25 KB