Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އުސޫލް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފޯރުކޮށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޙިދުމަތްތައް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 5.69 MB

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ޙިދުމަތްތައް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 9.37 MB