Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް ވާލާއި ކާޅު މަދުކުރުމަށްޓަަކައި ބަޑި ޖަހައިދިނުން

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ސާކިއުލަރ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 214.74 KB