Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ހދ. ނާވައިދޫ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ، ނ. މަގޫދޫ، ނ. ކުޑަފަރި، ނ. ވެލިދޫ، ރ. މީދޫ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ރ. ރަސްމާދޫ، ޅ. ކުރެންދޫ، ވ. ފުލިދޫ، ފ. ބިލެއްދޫ، ތ. ކިނބިދޫ އަދި ދއ. ދެއްވަދޫގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


R

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 661.63 KB

R

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 635.71 KB

F

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 641.52 KB

V

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 588.24 KB

Th

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 664.46 KB

R

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 590.07 KB

Ga

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 633.37 KB

Hdh

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 642.22 KB

Hdh

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 656.97 KB

Lh

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 626.61 KB

N

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 676.14 KB

N

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 652.54 KB

N

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 662.04 KB