Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެދޭނެ ދަރުމަވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެދޭނެ ދަރުމަވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


1442 ވަނަ އަހަރު ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެދޭނެ ދަރުމަވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


iulaan 2-010520211638041245

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 287.57 KB