Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

28 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނޮވެންބަރު 2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނޮވެންބަރު 2022

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ޑިސެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓަކީ އުނިއިތުރުކޮށް އަދާހަމަކުރެވޭ ލިސްޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ޑިސެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްވެސް، އެތެެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އުސޫލް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖާ (އެސް.އޯ.ޕީ)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަށް ނިންމާގޮތުގެ ރިޕޯޓު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މަދަނީ ވައިގެބަނދަރު ތަކުގެ ޕްލޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް އާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 2021

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް