Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

43 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އުސޫލް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

--

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2022 (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ލިސްޓް

ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް އިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އެޕްރޫވްޑް ލިސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖޫން 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖޫން 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެޕްރިލް 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެޕްރިލް 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް.

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް