Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

37 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފްލެއަރ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ގުޅޭ

ފްލެއަރ އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޖޫން 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެޕްރިލް 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެޕްރިލް 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް.

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު (ޕޮލިޓިކަލް ސްޓާފް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު (ޕޮލިޓިކަލް ސްޓާފް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރިޕޯޓް   
ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް

ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 އޭޕްރީލު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްފެބުރުވަރީ 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްފެބުރުވަރީ 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޖަނަވަރީ 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޖަނަވަރީ 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް