Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


4 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ފޮސިމް އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 އޯގަސްޓު 2020

ސާކްގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 އޯގަސްޓު 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 އޯގަސްޓު 2020