Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ޤާނޫނާ ޙިލާފްވާ ކުދިންނާބެހޭ ރިޕޯރޓް 2019 ރިޕޯޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 ޖުލައި 2020

އެޑިޓަރުންގެ ސައްލާ 2019- ކޮންފަރެންސް ރިޕޯރޓް ރިޕޯޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ނޮވެމްބަރު 2019

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 އޮކްޓޯބަރު 2019

"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ޖުލައި 2019

މެންޓަލް ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ރިޕޯޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 މޭ 2019

ޤައިދީންގެ މެނޫ 1 ރިޕޯޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 މޭ 2019