Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

76 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން)

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) އިއުލާން ނަންބަރ : (IUL)141-HR/141/2022/217

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން)

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/214

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (އިންޓަރން / އެމް.އެން.އައި.އެސް)

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (އިންޓަރން / އެމް.އެން.އައި.އެސް) އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)141-HR/141/2022/207

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން / އައިޓީ)

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން / އައިޓީ) އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)141-HR/141/2022/177

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/175

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ށ،ފޯކައިދޫ)

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ށ،ފޯކައިދޫ) އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)141-HR/141/2022/207

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( ޑިރެކްޓަރ / ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް)

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( ޑިރެކްޓަރ / ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް) އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)141-HR/141/2022/169

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( މަސައްކަތު / ހުޅުމާލެ)

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( މަސައްކަތު / ހުޅުމާލެ) އިއުލާން ނަންބަރު: IUL)141-HR/141/2022/198)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މީޑިއާ އޮފިސަރ - ޕީ.އާރު)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މީޑިއާ އޮފިސަރ - ޕީ.އާރު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް