Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

ޚުތުބާ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ހުކުރު ޚުތުބާ: 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަމާއި، އޭގެ މަތިވެރިކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ! ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒުވާންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( މިންވަރަށް އީމާންވުން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ޚުތުބާ: 28 އޮގަސްޓް 2020 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020

ޚުތުބާ: 21 އޮގަސްޓް 2020 ( ހިޖުރައިގެ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޯގަސްޓު 2020

ޚުޠުބާ: 14 އޮގަސްޓް 2020 (ޒިންމާ ނެގުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޯގަސްޓު 2020

ޚުތުބާ: 7 އޮގަސްޓް 2020 ( މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ހެޔޮކޮށްހިތުން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 6 އޯގަސްޓު 2020

ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖުލައި 2020