Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

ޚުތުބާ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ޚުޠުބާ: 03 ޖުލައި 2020 (އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 26 ޖޫން 2020 (ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖާހިލީ އާދައެކެވެ.) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ޖޫން 2020

ޚުތުބާ: 10 އޭޕްރީލް 2020 ( އެއްކައުވަންތަކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 10 އޭޕްރީލު 2020

ޚުތުބާ: 03 އޭޕްރީލް 2020 ( އިސްރާފްކުރުމުގެ ނުބައިކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 3 އޭޕްރީލު 2020

ޚުތުބާ: 27 މާރިޗް 2020 ( ﷲ ރަހްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ! ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 27 މާރިޗު 2020

ﷲ ގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ! ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 27 މާރިޗު 2020

ޚުތުބާ: 20 މާރިޗް 2020 ( ސާފުތާހިރުކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 މާރިޗު 2020

ޚުތުބާ: 13 މާރިޗް 2020 ( ބަލިޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 13 މާރިޗު 2020

ޤުނޫތު ނާޒިލާ: ކޮރޯނާ ވައިރަސްފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެދި ކުރާ ޤުނޫތު ނާޒިލާ ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 މާރިޗު 2020

ޚުތުބާ: 06 މާރިޗް 2020 ( މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ ޢާއިލާއެއްގެ ދައުރު ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 6 މާރިޗު 2020