Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

162 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ :25 ޖޫން 2021 ( ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް)

ހުކުރު ޚުތުބާ :25 ޖޫން 2021 ( ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ލ.މާވަށު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލ.މާވަށު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 ޖޫން 2021 ( ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް ނަހީކުރުން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 ޖޫން 2021 ( ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް ނަހީކުރުން )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ:11 ޖޫން 2021 ( ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް)

ހުކުރު ޚުޠުބާ:11 ޖޫން 2021 ( ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯ މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 ޖޫން 2021 ( އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 ޖޫން 2021 ( އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ :28 މެއި 2021 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ :28 މެއި 2021 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ފަންޑް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ފަންޑް މެނޭޖަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 21 މޭ 2021 ( ފަލަޞްޠީނު: އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޒިންމާއެއް )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 21 މޭ 2021 ( ފަލަޞްޠީނު: އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޒިންމާއެއް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް