Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)

ޚުތުބާ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖުލައި 2020

ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ޖުލައި 2020

ޚުތުބާ: 17 ޖުލައި 2020 ( އިންސާނީ ވަގުފާރި- ޒަމާނީ އަޅުވެތިކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 10 ޖުލައި 2020 (ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު ކުރުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 03 ޖުލައި 2020 (އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ޖުލައި 2020

ޚުޠުބާ: 26 ޖޫން 2020 (ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖާހިލީ އާދައެކެވެ.) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ޖޫން 2020

ޚުތުބާ: 10 އޭޕްރީލް 2020 ( އެއްކައުވަންތަކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 10 އޭޕްރީލު 2020

ޚުތުބާ: 03 އޭޕްރީލް 2020 ( އިސްރާފްކުރުމުގެ ނުބައިކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 3 އޭޕްރީލު 2020

ޚުތުބާ: 27 މާރިޗް 2020 ( ﷲ ރަހްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ! ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 27 މާރިޗު 2020