Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)

ޚުތުބާ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ހުކުރު ޚުތުބާ: 27 ނޮވެމްބަރ 2020 (ޢާއިލީ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުޠުބާ:20 ނޮވެމްބަރ 2020 ( އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 13 ނޮވެމްބަރ 2020 (ނަޞްރު ލިބޭނީ ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދީގެން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ނޮވެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުޠުބާ:06 ނޮވެމްބަރ 2020 ( ޤިޔާމަތް ދުވަހާމެދު ޣާފިލްނުވާށެވެ! ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 4 ނޮވެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދެކެ ލޯބިވުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 27 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ކާބޯތަކެތީގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިސްރާފު ނުކުރުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( މަަގުމަތީގެ އަދަބުތައް ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅައިލުން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 7 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 02 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަތަކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަމާއި، އޭގެ މަތިވެރިކަން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020