Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް

އުސޫލް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


-/35000ރ އިން މަތީގެ ތަކެތިގަތުމަގުގައި އަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު އުސޫލް   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 ޖޫން 2020

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާ ބެހޭ އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 5 މޭ 2020

ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދިނުމުގެ އުސޫލު 2018 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2020

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑް/ ވީޑިއޫ ކްލިޕް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2020

"ކޯވިޑު-19" އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން ޙިދުމަށް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 މާރިޗު 2020

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޡްކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރާނެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހާފިޡުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ފެބްރުއަރީ 2020

ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރެވޭ ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި އިމާމުކަން ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ގެނައުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ފެބްރުއަރީ 2020

އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހުގެ ޕޮލިސީ އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2020

އިންޓަރންޝިޕް ޕޮލިސީ އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރންޝިޕް ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި، އިންޓަރންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާޅުން އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2020