Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


1 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)

ރިޕޯޓް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ސިޔާސަތު 2012 ރިޕޯޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2012