Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ހޯދާ
އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

146 ޕޯސްޓް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - ސުޒުކީ ގްރޭންޑް ވިޓާރާތަކެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/52)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - ޖަންގަލް ގްރީން ސްޓާކީން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/54)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
މަސައްކަތް - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ބޭނުންވާ ޓީ.ވީ ސްޓޫޑިއޯ އިކުވިޕްމަންޓްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް، ކޮމިޝަންކޮށް، އަދި ޓްރެއިނިންގދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/57)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަށް ނިންމާގޮތުގެ ރިޕޯޓު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އެކްސްކެވޭޓަރއަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/62)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 21 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައަސަލަތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - މި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/60)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/55)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - 85 އިންޗި ޓީ.ވީއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/56)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/58)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް