Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ހޯދާ
އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

444 ޕޯސްޓް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އަލަށް ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުން

ސިފައިންގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ - ގދ.ކާޑެއްދޫ ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ - ގދ.ކާޑެއްދޫ ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ސ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ސ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެެރި / ށ.ފުނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ފަޅުވެެރި / ށ.ފުނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް