Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ހޯދާ

10 ޕޯސްޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (އެމްއެންޑީއެފް) ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2020

ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

4 ވަނަ އެން.އެސް.އޭ- ލެވަލް ޓްރައިލޭޓަރަލް މިޓިންގ އޮން މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތަކެއް އުކާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

02 މޮޓޯ ސައިކަލް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ބީ.އޭ ފިލިންގ މެޝިނެއް ސަރވިސްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020