Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ހޯދާ
އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

112 ޕޯސްޓް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީމުގައި ސިފައިންގެ 4 ބޭކަލަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
02 މޮޓޯ ސައިކަލް ސަޕްލައިކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކުރުމަށް އަލުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތަކެއް އުކާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (އިޞްލާޙު ކުރެވިފައި)

ސީނިއަރ ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (އިޞްލާޙު ކުރެވިފައި)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ދެއްވި މެސެޖް

އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މައިގްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަޙައްމިއްޔަތުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް