Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ހޯދާ
އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

393 ޕޯސްޓް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އެސިސްޓެެންޓް ޑިރެކްޓަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްވެސް، އެތެެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ ސ.ގަން ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސް

މަސައްކަތު / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު/ މާލޭ އޭރިއާ ހުޅުލެ ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު/ މާލޭ އޭރިއާ ހުޅުލެ ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަޕްލައި އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސް

މަސައްކަތު / އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަޕްލައި އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް