Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

ދިފާޢީ ވުޒާރާ އިދާރާ


މިއީ ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Warehouse form final DEC 2019

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 209.84 KB