Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލް: ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫ.އޭ.ވީ) ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާކޮށް، މިސަރަހައްދުތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، މި މިނިސްޓްރީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، މިކަން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL)28-LA-1/1/2016/52 (09 ޖޫން 2016) އިޢުލާނުން ވާނީ އާއްމު ކުރެވިފައެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން: ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔެކިޔުން