Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ

ލިޔެކިޔުން