Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޖަމްޢިއްޔާ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މި ލިންކްގައި ހިމެނޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ cso@youth.gov.mv އަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


annual-report-sample

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 122.65 KB

Check list NEW

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 34.29 KB

Logo

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 146.00 KB

NGO Exco

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 154.00 KB

Record form

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 161.00 KB

Registration_Local

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 159.50 KB

Sample Foundation Gavaaidhu

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 29.79 KB

Sample Governing Regulation_Dhivehi

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 918.37 KB