Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

MNDF_JOB Application Form 2020.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 340.45 KB

ލިޔެކިޔުން


ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 340.45 KB