Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު މި ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


sport_equipment_request_form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 232.86 KB