Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް ސެޓް

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް ސެޓް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ cos@youth.gov.mv އަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ފޯމް ސެޓުގައި ހިމެނޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރައްވާށެވެ.

ލިޔެކިޔުން


form_1_-_sports_assoication_registration_from_with_checklist

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 715.49 KB

form_2_-_hingaa_committee_registration_form_with_checklist

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 597.00 KB

form_3_-_logo_and_flag_registration_form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 612.71 KB

form_4_-_criminal_and_debt_record_clearance

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 191.53 KB

form_5_-_players_and_officials_release_form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 70.87 KB