Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

12 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް

މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރު، ވައިގެމަގުން ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރު، ވައިގެމަގުން ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ ފޯމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އަރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕަސަނަލްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އަރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕަސަނަލްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކެމިކަލް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅުން

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން: މި ޙިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 އޮކްޓޯބަރު 2019      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް


ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އައުކުރެވިފައި)

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އައުކުރެވިފައި)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް


އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް