Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

15 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖޫން 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖޫން 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް

މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރު، ވައިގެމަގުން ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރު، ވައިގެމަގުން ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ ފޯމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚިދުމަތް   
ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އަރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕަސަނަލްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އަރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕަސަނަލްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް