Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖޫން 2020

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖޫން 2020

ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ޖެނުއަރީ 2020

ކެމިކަލް ރައްކާކުރާތަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޑިސެމްބަރު 2019

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ޑިސެމްބަރު 2019

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކެމިކަލް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅުން ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 31 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓްރީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019

ޕްރައިވެޓްލީ ކޮންޓްރެކްޓެޑް އަރމްޑް ސެކިއުރިޓީ ޕަސަނަލްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2019