Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު - އަރބަން ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އެދޭ ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 ޖޫން 2020

މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް މަސްވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ފެބްރުއަރީ 2020

ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ފެބްރުއަރީ 2020

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 ފެބްރުއަރީ 2020

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 4 ފެބްރުއަރީ 2020

ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް AGR-IMP ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ފެބްރުއަރީ 2020

PAHM-CR1 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއު ފާޓިލައިޒަރ އެެެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖެނުއަރީ 2020

PAHM CR2 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެެެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖެނުއަރީ 2020

މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް ( އާރް.އެސް.ޑަބްލިޔު. ސިސްޓަމް ) ޤާއިމުކުރުން މަސްވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ޑިސެމްބަރު 2019

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުން ކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަސް އެދޭ ފޯމް މަސްވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 29 އޮކްޓޯބަރު 2019