Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

44 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 2021

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ގަސްގާހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-PP3

ގަސްގާހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-PP3

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެެެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެެެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ފާރޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް ފެކްޝީޓް )

ފާރޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް ( ފެކްޝީޓް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް

-ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް AGR-IMP

ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި އުޞޫލް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚިދުމަތް   
ދިރޭ ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑަކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރުމަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-VS5

ދިރޭ ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑަކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރުމަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-VS5

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ