Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

5 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފޯމް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ފޯމް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް

އިންޓަރންޝިޕް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް