Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

16 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު، ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު، ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ެޒަކާތު އެހީއަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުދެނެގަންނަ ފޯމް

ެޒަކާތު އެހީއަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުދެނެގަންނަ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސާއި، ވަޢުޡު އަދި ދީނީ ފޮތް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސާއި، ވަޢުޡު އަދި ދީނީ ފޮތް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު

ޙަލާލް އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚިދުމަތް   
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް