Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

3 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚިދުމަތް   
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް ސެޓް

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް ސެޓް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ cos@youth.gov.mv އަށެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖޫން 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚިދުމަތް   
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޖަމްޢިއްޔާ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މި ލިންކްގައި ހިމެނޭ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ cso@youth.gov.mv އަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖޫން 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚިދުމަތް   
ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް