Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް


3 ޕޯސްޓް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ޖެމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރ އެކައުންޓްއެއް ހަދަން ރިކުއެސްޓްކުރާ ފޯމް (ވަރޝަން 3.0 2019)
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖުލައި 2019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގަ ރިފެރަންސް ޗެކް ފޯމް
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 އޭޕްރީލު 2019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2019