Skip to main content

ޚިދުމަތް ފަޔަރ ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންޓް / ސްޕެސިފިކޭޝަން އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޝަރުތު

.

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

.

ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިސްނާ ވާ ކަންތައްތަށް

.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

.

ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީ

.

ލިޔެކިޔުން


Copy of Application Form (002).pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 326.81 KB