Skip to main content

ޚިދުމަތް ފަޔަރ ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންޓް / ސްޕެސިފިކޭޝަން އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

.

ޝަރުތު

.

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

.

ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

.

އިސްތިސްނާ ވާ ކަންތައްތަށް

.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

.

ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީ

.

ލިޔެކިޔުން


copy-of-application-form-002--6796(1).pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 326.81 KB