Skip to main content

ޚިދުމަތް ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ގެންގުޅޭ އަދި ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ގެންގުޅޭ އަދި ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ފޯރމް

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ލިޔެކިޔުން


theluge-form.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 629.96 KB