Skip to main content

ޚިދުމަތް ގްރީން ޒޯންތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ލިޔެކިޔުން


Green Zone hudhda application form.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 268.00 KB