Skip to main content

ޚިދުމަތް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކިއެކި އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކުރާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމްކޮށް، ސަރވިސް ކުރުމާއި، މީހުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް - ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115/1155)