Skip to main content

ޚިދުމަތް ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަންތަނާއި ފިއުލް ޝެޑްގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަންތަނާއި ފިއުލް ޝެޑްގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. ސިޓީގެ އިތުރުން ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަން/ފިއުލް ޝެޑްގެ ކުރެހުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޓެލެފޯން: 3342692