Skip to main content

ޚިދުމަތް ކުކިންގ ގޭސް ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ކުކިންގ ގޭސް ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ހުރީ ފަރ ސޭފްޓީ މިންގަނޑަށްތޯ ބެލުމަފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަންތަން/ ފިއުލް ޝެޑްގެ ކުރެހުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޓެލެފޯން: 3342692