Skip to main content

ޚިދުމަތް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާތަކެތި މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް އިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެކަމާބެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ސާނމްޕަމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ބަލާ ފާސްކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް - ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115/1155)