Skip to main content

ޚިދުމަތް އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށް ދިނުމާއި، އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

އެކިއެކި އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައިތޯ ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އަލަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކާއި ބެހޭ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް - ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115/1155)