Skip to main content

ޚިދުމަތް ތެލުގެ ބާވަތްތައް އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލާ ހުއްދަ ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ޕެޓްރޯލާއި، ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު ފަދަ ތެލުގެ ބާވަތްތައް އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ތެޔޮ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުން ނެވެ. އަދި އެ އެފޯމްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115)

ލިޔެކިޔުން


Theluge form.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 629.96 KB