Skip to main content

ޚިދުމަތް ތެލުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލާ ހުއްދަ ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

ޕެޓްރޯލާއި، ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު ފަދަ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރައްކާކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނާ، އަދި އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ މިނިސްޓްރީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ތެޔޮ ރައްކާކޮށް ބަހައްޓާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުން ނެވެ. އަދި އެ އެފޯމްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފާތިމަތު ސަމާ ނާޒިމް - ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115)

ލިޔެކިޔުން


Theluge form.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 629.96 KB