Skip to main content

ޚިދުމަތް އެކި ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: އެކިއެކި ސްކޫލް ތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ އިވެންޓެއް ބާއްވާ ތާރީޚްގެ 1 ހަފްތާ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު، އެ އިވެންޓް ބާއްވަނީ ކޮންކަމަކާގުޅިގެން، ކޮންތަނެއްގައި، ކޮންތާރީޚެއްގައި ކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. މި ސިޓީގައި އެ އިވެންޓެއް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިވެންޓް ބޭއްވުމުގެ 1 ހަފްތާކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513) ފެކްސް: 3325525