Skip to main content

ޚިދުމަތް ބޯޓްފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ފްލެއަރ ފަދަ ގޮވާތަކެތި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެމް.އޯ) ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޯޓްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފްލެއަރ ފަދަ ގޮވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. އަދި މިސިޓީއާއެކު އެތަކެތި ބޯޓްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އިޢުތިރާޒް ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާެނެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފާތިމަތު ސަމާ ނާޒިމް - ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓެލެފޯން: 3342692

އެކްސްޓެންޝަން: (1115)