Skip to main content

ޚިދުމަތް ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫ.އޭ.ވީ) ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާކޮށް، މިސަރަހައްދުތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، މި މިނިސްޓްރީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، މިކަން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL)28-LA-1/1/2016/52 (09 ޖޫން 2016) އިޢުލާނުން ވާނީ އާއްމު ކުރެވިފައެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޝަރުތު

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯރމް ވެބްސައިޓްގެ ސާވިސް ފޯރމް ގެ ބައިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުށް: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް އައިރީން

ފޯން: 601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960