Skip to main content

ޚިދުމަތް ހަވާ އެރުވުމާއި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން. އަދި ހަވާ އެރުވުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޝަރުތު

ހަވާ އެރުވުމަށް ނުވަތަ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކުރަން ވަންދެން ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އަދި ހަވާއެރުވުމަށްފަހު ބާކީވާތަކެތި ނުވަތަ ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މިތަކެތި ހަވާއަރުވާ ތަނަށް އުފުލުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިކަން ބާއްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިބްރާހީމް ފާއިޒު، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513) ފެކްސް: 3325525