Skip to main content

ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ނައްތާލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ކެމިކަލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލަދެވެއެވެ. މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު ނައްތާލަން ބޭނުންވެލައްވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ނަމާއި މިންވަރު އެނގޭނެހެން ކެމިކަލްތަކުގެ ތަފްސީލް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކާކަށް؟

  • ރައްޔިތުން

ޚިދުމަތަށް އެދެން ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިއުން

މި ޙިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ ކޮންތާކުށް؟

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

ޒިދުނާ މުޙައްމަދު

ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

ފޯން: 3322601

ފެކްސް: 3325525