Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތްތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖެނުއަރީ 2023

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާ ކުރާ ގުދަން ޗެކުކުރުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2020

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ނައްތާލުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022

ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2020

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 އޭޕްރީލު 2022

އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށް ދިނުމާއި، އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ފެބްރުއަރީ 2021

ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާތަކެތި މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 އޯގަސްޓު 2023

ހަވާ އެރުވުމާއި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން. އަދި ހަވާ އެރުވުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 އޭޕްރީލު 2022

އެކި ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޖެނުއަރީ 2020

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ފެބްރުއަރީ 2020