Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތްތައް


6 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2020

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު (ގްރީން ޒޯން) ސަރަޙައްދުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖޫން 2020

ރިޒޯޓްތަކުގައި ހިންގާ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކޯސްތަކާއި، ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކޯސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް އާއި، ކޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފާސްކޮށްދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2020

ބޯޓްފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ފްލެއަރ ފަދަ ގޮވާތަކެތި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2020

ތެލުގެ ބާވަތްތައް އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލާ ހުއްދަ ދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2020

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލާ ހުއްދަ ދިނުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2020